Skip to content

GRANICA PLASTYCZNOSCI

2 lata ago

307 words

GRANICA PLASTYCZNOŚCI. Naturalna granica plastyczności występuje tylko w przypadku stali węglowych o stosunkowo niskich wytrzymałościach. Jako naturalną granicę plastyczności uznaje się naprężenie w stali, przy którym występuje znaczny, gwałtowny przyrost odkształceń materiału bez przyrostu sił. Na wykresie zależności naprężeń od odkształceń w miejscu osiągnięcia granicy plastyczności występuje wyraźny obszar nieciągłości krzywej, po przekroczeniu, którego materiał znów uzyskuje cechy sprężysto-plastyczne (obszar wzmocnienia stali). Ten wyraźny obszar odkształceń wyłącznie plastycznych, pozwala na dokładne określanie naturalnej granicy plastyczności Re. Analizując wykres zależności naprężeń od odkształceń charakterystyczny dla stali stosowanej do sprężania, stwierdzić należy brak wyraźnego punktu załamania (nieciągłości) wykresu, który wyznaczałby naturalną rzeczywistą granicę plastyczności materiału. Z tego powod u wprowadzono umownej granicy plastyczności rozcharakteryzowanej, jako naprężenie, przy którym odkształcenie plastyczne materiału wynosi 0,2%, przy pierwszym (pierwotnym) obciążeniu próbki. Umowną granicę plastyczności R02 wyznacza się zazwyczaj na podstawie zbadanej zależności pomiędzy naprężeniami i odkształceniami f5y = f(e), określonej dla obciążenia pierwotnego próbki. Mając sporządzony wykres tej zależności, wyznaczenie umownej granicy plastyczności przeprowadza się w sposób graficzny. Wychodząc z założenia, że jako umowną granicę plastyczności uznaje się naprężenie, przy którym stal uzyskuje odkształcenie plastyczne o wartości 0,2%, na wykresie f5 v = f(s) nanosi się prostą, przecinającą oś poziomą w punkcie 0,2 oraz nachyloną do tej osi pod kątem, którego tangens jest równy współczynnikowi sprężystości E. Rzędna punktu przecięcia prostej z wykresem zależności 0v =f określa wartość umownej granicy plastyczności R02. [przypisy: isobooster, stal st3s, meble vox kraków ]

Powiązane tematy z artykułem: isobooster meble vox kraków stal st3s