Skip to content

Dokumentacja prawna

2 lata ago

251 words

Dokumentacja prawna. Przez dokumentację prawną rozumie się zbiór dokumentów ustalających stosunek prawny inwestora do inwestowanego obiektu. Kosztami dokumentacji prawnej są w większości wypadków koszty nabycia terenu pod budowę za pomocą kupna, dzierżawy, wywłaszczenia lub przejęcia w innej drodze. Wysokość kosztów dokumentacji prawnej trudno poddać ogólnej analizie lub uczynić przedmiotem generalnego dokumentowania gdyż koszty te kształtują się według odmiennych zasad w każdym poszczególnym wypadku. Wielką rolę odgrywały one oczywiście w budownictwie kapitalistycznym; koszty nabycia terenu stanowiły często bardzo poważny odsetek całości kosztów budowy. Toteż ekonomia burżuazyjna zajmowała się zagadnieniem właściwego stosunku wartości rynkowej terenu do kosztów jego zabudowy. W socjalistycznym budownictwie mieszkaniowym koszty dokumentacji prawnej stanowią przeważnie nikły odsetek całości nakładu inwestycyjnego, chyba że zachodzi konieczność dokonywania inwestycji zastępczych (np. dostarczanie mieszkań zastępczych), których koszt zalicza się do kosztów dokumentacji prawnej. Nie zalicza się natomiast do kosztów dokumentacji prawnej kosztu inwestycji wstępnych realizowanych na samym placu budowy, jak rozbiórki, odgruzowanie itd. Koszt tych inwestycji obciąża składnik robót terenowych i inżynieryjnych. W dalszych rozważaniach notujemy, że składnik 1 w naszej praktyce nie przekracza na ogół 1% nakładu inwestycyjnego, je-żeli nawet zawiera koszty skomplikowanych dochodzeń prawnych oraz sum przeznaczonych na odszkodowanie. Odrębnym natomiast zagadnieniem jest ekonomicznie uzasadniona wysokość inwestycji zastępczych zagadnienie to nie będzie przedmiotem naszych rozważań, gdyż powinno być tematem specjalnych badań. [przypisy: piec gazowy jednofunkcyjny, multiplex kielce, de dietrich mcr3 ]

Powiązane tematy z artykułem: de dietrich mcr3 multiplex kielce piec gazowy jednofunkcyjny