Skip to content

WZGLEDNE CALKOWITE WYDLUZENIE PRZY ZERWANIU

2 lata ago

331 words

WZGLĘDNE CAŁKOWITE WYDŁUŻENIE PRZY ZERWANIU. Względne całkowite wydłużenie przy zerwaniu jest miarą plastyczności badanej próbki. Stale używane w budownictwie należą do grupy metali, których próbki przy obciążeniu wydłużają się i przewężają nierównomiernie. Próbki te przed zerwaniem lokalnie przewężają się i wydłużaj się, tworząc szyjkę. Im większe powstanie wydłużenie w ramach szyjki, tym wyższe cechy plastyczne próbki. Względne całkowite wydłużenie przy zerwaniu A określane jest na pewnej długości próbki, w granicach, której nastąpiło zerwanie. Wyrażone jest ono w procentach przyrostu długości próbki w odniesieniu do długości początkowej lo. Jako długość początkową przyjmuje się pewną wartość umowną, będącą wielokrotnością średnicy próbki. Przy wielokrotności 5 otrzymuje się próbkę pięciokrotną oraz wydłużenie oznaczone symbolem A5, przy wielokrotności 10 próbkę dziesięciokrotną oraz wydłużen ia A10 itd. , ponieważ przeważająca część wydłużenia całkowitego koncentruje się w szyjce, przyjęcie większej wielokrotności powoduje rozłożenie procentu tego wydłużenia na większą długość początkową, a zatem obniżenie bezwzględnej wartości wskaźnika wydłużenia A. Długość początkową odcinka pomiarowego próbki lo przyjmuje się: dla stali o średnicy nominalnej 10 mm i więcej równą pięciu średnicom, dla stali o średnicy nominalnej mniejszej od 10 mm równą 100 mm. Tak, więc w przypadku najczęściej stosowanych drutów o średnicy 5 mm, stosuje się określenie wydłużenia A20, zwyczajowo oznaczone symbolem A100. W przypadku próbek o przekroju niekołowym, długość pomiarową początkową określa się przyjmując jako nominalną średnicę koła o powierzchni pierwotnego przekroju próbki. Względne wydłużenie procentowe przy zerwaniu A wyznacza się na podstawie zmierzonego przyrostu długości odcinka pomiarowego próbki. w granica ch którego nastąpiło zerwanie: 2. [podobne: polmar tykocin, budogram, kichadelko ]

Powiązane tematy z artykułem: budogram kichadelko polmar tykocin